Arbeidsdeskundige ondersteuning

Met arbeidsdeskundige begeleiding bieden wij individuele begeleiding in de ruimste zin van het woord door de registerarbeidsdeskundige. Te denken valt aan het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek zie hieronder het uitvoeren van het in dat onderzoek voorgestelde traject, het voeren van de regie van (onderdelen van) het vervolgtraject indien dit elders wordt ondergebracht (bijvoorbeeld scholing), begeleiding bij detachering en outplacement, werkplekonderzoeken, werkplekaanpassingen, het vergezellen van werknemers naar UWV als externe deskundige, e.d.

Een belangrijk onderdeel van de arbeidsdeskundige begeleiding tijdens verzuim wordt gevormd door het arbeidsdeskundig onderzoek.
Uitgangspunt voor dit onderzoek vormt de belastbaarheid, zoals deze door de bedrijfsarts is vastgesteld (functiemogelijkhedenlijst).
Aan de hand van deze functiemogelijkhedenlijst wordt onderzocht welke de knelpunten zijn voor de uitoefening van de huidige functie, of er mogelijkheden tot aanpassing van deze functie zijn en zo ja, hoe deze gerealiseerd kunnen worden (verschuiving van taken, ergonomische aanpassingen, scholing e.d.).
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er onderzocht of er binnen de eigen organisatie ander, wel passend werk aanwezig is en of hier al dan niet aanpassingen noodzakelijk zijn.
Blijkt uit het onderzoek dat er binnen de eigen organisatie geen mogelijkheden zijn dat wordt aangegeven welke andere opties er dan zijn voor werkgever en werknemer.
Hierbij kan gedacht worden aan omscholing, detachering, outplacement, en dergelijke.

Neem voor nadere informatie en overleg vrijblijvend contact met ons op.
Wij geven u graag een advies op maat!


Terug naar boven